תקנון

אתר האינטרנט של מוזיאון העם היהודי  ב בית התפוצות מציע לקהל הרחב רכישת כרטיסים לאירועים שונים המתקיימים ב מוזיאון העם היהודי  ב בית התפוצות באמצעות רשת האינטרנט ו תשלום באמצעות כרטיס אשראי וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

השימוש באתר ובכלל זה רכישה דרך האתר מעיד על הסכמתך לתנאים הבאים שיפורטו להלן.

המונח "משתמש" להלן משמעו בגיר מעל גיל 18 הגולש באתר בית התפוצות המבצע רכישה באמצעות האתר ולו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.

בכל מקום בו הניסוח הוא בלשון זכר נעשה הדבר לשם הנוחות בלבד, אולם האמור מיועד לגברים ונשים כאחד.

הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים האמורים לפני שתעשה שימוש בשירות המוצע, שכן עצם השימוש יהווה הסכמתך לתנאים.

מוזיאון העם היהודי  ב בית התפוצות יהיה רשאי בכל עת לשנות את תנאי השימוש, ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. השינוי ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

 

רכישה באתר

כל הפעילויות באתר מוצעות למשתמש במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי רכישה ו/או תנאי מבצע באותה עת באתר. אין כפל מבצעים.

הרכישה מותנית בקיומם של מקומות פנויים לאירועים השונים.

היה והפעילויות והשירותים יסופקו למשתמש על ידי גורם שלישי – בית התפוצות יהיה פטור מכל אחריות בגין כך ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כנגד בית התפוצות.

מוזיאון העם היהודי  ב בית התפוצות יהיה רשאי להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

תמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את בית התפוצות לכל דבר ועניין.

רכישת אלו מהפעילויות המפורסמות באתר נעשית באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת סליקה חיצונית המבטיחה סודיות ותחת אבטחת מידע כמקובל בשוק.

המחירים המוצגים באתר כוללים  מע"מ על פי דין.

לצורך ביצוע הרכישה תידרש להזין פרטים אישיים, ולאחר מכן תועבר לדף סליקה שם תידרש להזין את פרטי כרטיס האשראי .

לאחר בדיקת פרטי התשלום וקבלת אישור בדבר ביצוע העסקה תקבל הודעת מייל ובה מספר הזמנתך המאושרת. היה ולא תאושר העסקה מכל סיבה שהיא, תקבל הודעה מתאימה בדבר אי ביצוע העסקה.

רכישה באתר מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי לביצוע העסקה ו/או הרכישה של השרות.

כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להפנות לחברת האשראי.

כל משתמש שביצע רכישה באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981.

ביטול העסקה יהיה בהודעה בכתב בלבד שתשלח ותתקבל אצל בית התפוצות בכתובת מייל [email protected]

השירותים המוצעים באתר הינם בגדר "שירותי בילוי" החוסים תחת סעיף 14ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ולפיכך ובהתאם לסעיף זה לא ניתן לבטל עסקה לרכישת שירותי בילוי במסגרת האתר במקרה בו מועד האירוע חל בתוך 7 ימים ממועד עשיית העסקה. במקרה שמועד האירוע אינו חל בתוך שבעה ימים ממועד העשיית העסקה , רשאי המשתמש לבטל את ההעסקה תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע שבגינו התבצעה העסקה.

לאחר ביטול העסקה כדין, יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה בכתב על ביטול העסקה במשרדי בית התפוצות, בהתאם לתשלום ששילם בפועל ובניכוי דמי ביטול כאמור להלן.

דמי ביטול יעמדו על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. למשתמש לא תהא כל טענה באשר לגביית דמי הביטול כאמור.

מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע העסקה מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות לא יהיה אחראי לטעויות בעסקה אשר נובעות מהכנסת פרטים שגויים במערכת.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל שימוש לרעה, שימוש בלתי מורשה, לא כדין הנעשה בפרטי כרטיס האשראי הנמסר לשם ביצוע התשלום/פעולה.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות רשאי להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת, בין היתר, במידה שתחול טעות בתיאור המוצר שנרכש, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו.

כמו כן מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות יהיה רשאי לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן המשתמש או שלא נתקבלו נתונים שנדרשים מהמשתמש, לרבות במקרה של כח עליון המונע את המסך ביצוע ההזמנה ו/או אספקת השירות או במקרה של אי עמידה בתנאי וכללי האתר.

במקרים כאמור לעיל, יודיע מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות על ביטול העסקה ו/או אי ביצועה, והמשתמש יהיה רשאי או לא רשאי לקבל החזר (קרי – תשלום ששולם בפועל), הכל בהתאם להוראות הדין.

מובהר כי מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות פטור מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו.

רישומו המחשב של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות בדבר פעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

פרטיות

המידע שיימסר במסגרת השימוש באתר יישמר בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ב- 1982.

המשתמש מתיר בזאת למוזיאון העם היהודי בבית התפוצות לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

המשתמש מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח לו הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30 א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. משתמש רשאי לבקש הסרה מרשימת הדיוור בכל עת.

בית התפוצות מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות ו/או להעביר ו/או למסור לכל צד שלישי שהוא את פרטי כרטיס האשראי כפי שמולאו באתר. בית התפוצות לא יעשה שימוש מכל סוג שהוא בפרטי כרטיס האשראי זולתם אם וככל שהם דרושים לצורך ביצוע התשלום על פי תנאי השירות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומר בית התפוצות את הזכות לגלות את הפרטים ו/או פרטי חשבון אישי וכל מידע אחר הנוגע לשימוש שעשה משתמש בשירות, בהתאם להוראות בית משפט ו/או רשות מוסמכת ו/או במסגרת הליכים משפטיים ככל שיהיו בין בית התפוצות לבין המשתמש ו/או במקרה של הפרת הוראות תקנון זה.


אחריות

מוזיאון העם היהודי  ב בית התפוצות עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק ועדכני, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין בית התפוצות נוטל אחריות.

מוזיאון העם היהודי  ב בית התפוצות איננו אחראי לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של שירות זה או אחר, ולא יישא בכל נזק ו/או הפסד שיגרמו עקב השימוש בשירותים השונים.

השרות מוצע כמות שהוא, "As Is", ומוזיאון העם היהודי בבית התפוצות לא יישא באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמש, לתכונותיו, יכולותיו, או מגבלותיו לגבי המשתמש.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות מאבטח את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, בית התפוצות אינו יכול להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתי בית התפוצות יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשביה. העושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים לרבות אך לא רק פרטי כרטיס אשראי וכו' עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי בית התפוצות לגבי כל נזק שיגרם לו ככל שייגרם כתוצאה מאבטחת האתר.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי בית התפוצות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בית התפוצות או מי מספקיו.

אספקת השירותים תלויה בין היתר בצדדים שלישיים ובית התפוצות איננו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

מוזיאון העם היהודי  בבית התפוצות לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

במידה ויגרמו ל מוזיאון העם היהודי  בבית התפוצות נזקים כתוצאה משימוש המשתמש באתר, מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את בית התפוצות בגין כל נזק לרבות כל הוצאות משפטיות.

האתר עשוי להכין קישור לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה כדי ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. בית התפוצות לא ישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שיימצא לנכון בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

לא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה כלפי מוזיאון העם היהודי  ב בית התפוצות בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות רשאי להחליט בכל עת לסגור את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.

הדין החל על השימוש באתר ותנאיו הוא דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל ענין הנוגע לשימוש באתר ותנאיו נתונה לבית המשפט בתל אביב.

אנו מאחלים לך שימוש מועיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל את תגובותיך והערותיך בנוגע לאתר.

ט.ל.ח.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים